Available courses

Conference Code: 0001-2-000-053-12-2566
Section No: 1

รายวิชาโครงงานการบริหารเภสัชกิจ เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรวุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาบริหารเภสัชกิจ

สำหรับผู้สมัครเข้าเรียน เพื่อรับวุฒิบัตร

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 วิทยาลัยบริหารเภสัชกิจ
Conference Code: 0001-2-000-013-06-2566
Section No: 1