Available courses

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3 (ปี 2567)

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้แก่ผู้เข้าอบรมในการนำนโยบายด้านยาและสุขภาพสู่การปฏิบัติ  

วิเคราะห์นโยบายและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินนโยบาย
พัฒนาแนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
จัดทำแผนติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย
ออกแบบการประเมินผลการดำเนินนโยบาย           

Section No: 1

รายวิชาโครงงานการบริหารเภสัชกิจ เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรวุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาบริหารเภสัชกิจ

สำหรับผู้สมัครเข้าเรียน เพื่อรับวุฒิบัตร

ประชุมวิชาการประจำปี 2566 วิทยาลัยบริหารเภสัชกิจ
Conference Code: 0001-2-000-013-06-2566
Section No: 1